Informácie

Interná smernica - podmienky prevádzky a prijímania detí do MŠ

V nadväznosti na § 28 a § 59 zákona NR SR  č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), § 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 596/2003) a príslušné ustanovenia vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole vydávam smernicu, ktorou sa podrobnejšie upravujú podmienky prevádzky Materskej školy, Bzince pod Javorinou č.343, Bzince pod Javorinou 916 11.

 

Čl. 1

Prevádzka materskej školy, prerušenie a obmedzenie prevádzky

1.      Materská škola č. 343, 916 11 Bzince pod Javorinou (ďalej len materská škola) je materskou školou s celodennou výchovou a vzdelávaním v zmysle § 2 ods. 2 vyhl. č. 306/2008. Materská škola môže zriaďovať aj triedy s poldennou prevádzkou.

2.      V súlade s § 2 ods. 6 vyhl. č. 306/2008  sa podmienky prevádzky materskej školy stanovujú nasledovne:

·         Materská škola sa prevádzkuje celoročne v pracovných dňoch, ak nie je ustanovené touto smernicou ináč.

·         Prevádzka materskej školy sa začína najskôr od 6.00 hod. a končí najneskôr o 16.00 hod.

·         Prevádzka materskej školy sa preruší alebo obmedzí každoročne nasledovne:

1.      počas letných prázdnin:  

 Spôsob sústredenia navrhne zástupkyňa MŠ s ohľadom na počet detí prihlásených na dochádzku do MŠ počas prázdnin. Zástupkyňa MŠ po prerokovaní so zákonnými zástupcami detí  predloží plán prerušenia prevádzky zriaďovateľovi do 30. apríla. Návrh zástupkyne MŠ schvaľuje do 10 pracovných dní riaditeľ ZŠ s MŠ. Schválený plán prerušenia prevádzky zverejní zástupkyňa MŠ do troch pracovných dní v  budove MŠ. Prevádzka cez letné prázdniny sa preruší najmenej na tri týždne z dôvodov čistenia priestorov materskej školy.

2.      počas jarných a vianočných prázdnin:

Zástupkyňa materskej školy preruší prevádzku na pracovisku, na ktorom bude prihlásených na obdobie prázdnin menej ako 25 % detí . Prieskum záujmu o dochádzku detí počas prázdnin sa vykoná u ich zákonných zástupcov písomne najneskôr dva týždne pred termínom prázdnin. Prerušenie prevádzky oznámi zástupkyňa MŠ písomne na  pracovisku MŠ a zriaďovateľovi najneskôr sedem kalendárnych dní pred termínom prerušenia prevádzky.

                           3.      V piatok, ak mu predchádza deň pracovného pokoja, a v pondelok, ak po ňom nasleduje deň pracovného pokoja, zástupkyňa materskej školy obmedzí prevádzku  zlúčením niektorých tried, ak bude prihlásených na obdobie prázdnin menej ako 50 % detí . Prieskum záujmu o dochádzku detí počas prázdnin sa vykoná u ich zákonných zástupcov písomne najneskôr tri pracovné dni pred termínom obmedzenia prevádzky a obmedzenie prevádzky oznámi zástupkyňa MŠ vopred zriaďovateľovi.

                            4.      Zástupkyňa materskej školy môže mimoriadne prerušiť prevádzku materskej školy zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie detí alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku, a to po predchádzajúcom prerokovaní so zriaďovateľom. O prerušení prevádzky neodkladne informuje zákonných zástupcov detí, pritom súčasne vykoná nevyhnutné dostupné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochranu zdravia detí a na ochranu majetku.

 
Čl.2

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

§1

Všeobecné ustanovenia

1.      Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa :

a, spravidla od troch do šiestich rokov veku - výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov

 veku

b, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, ale bol mu odložený začiatok povinnej školskej dochádzky,   alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky 

2.      Do materskej školy sa prednostne prijíma dieťa:

a, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

b, s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

c, s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

3.      O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje podľa § 5 ods. 13 zák. č. 596/ 2003 riaditeľ materskej školy (ďalej len riaditeľ MŠ), a to v súlade s § 59 zákona č. 245/2008,  vyhl. č. 306/2008.

4.      Na rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy sa nevzťahuje zákon o správnom konaní.

 

§ 2

Postup pri prijímaní detí do materskej školy

1.      Do  materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadostí zákonného zástupcu, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast . Ak ide o dieťa so ŠVVP, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Do materskej školy sa prijímajú deti :

a)spravidla formou zápisu na nasledujúci školský rok

b)priebežne, ak sú v materskej škole po prijatí na základe zápisu voľné miesta v zmysle § 28 ods. 10 až 15 zákona č. 245/2008       

2.      Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na nasledujúci školský rok (príloha č. 1) spolu s pokynmi obdrží zákonný zástupca dieťaťa na zápise. 

3.      Zápis do materskej školy sa uskutoční formou pohovoru so  zákonným zástupcom na pracovisku materskej školy každý pracovný deň v týždni, ktorý bezprostredne nasleduje po 15. februári, a to od 10.00 do 16.00 hod. Miesto a presný čas zápisu zverejní zástupkyňa MŠ na vhodnom mieste v budove MŠ a na internetovej stránke  www.zsbzince.edupage.org. (www.msbzince.webnode.sk ) .O vykonaní zápisu sa vyhotoví písomný záznam, ktorého prílohou je prezenčná listina s podpismi prítomných zákonných zástupcov dieťaťa. Zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, možno požiadať zástupkyňu MŠ o mimoriadny termín zápisu, a to najneskôr do 15. marca.

4.      Vyplnené žiadosti o prijatie do MŠ na nasledujúci školský rok sa podávajú spolu s lekárskym potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa.

5.      O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľ materskej školy vydaním písomného rozhodnutia.

6.      Ak je počet detí prihlásených do materskej školy na nasledujúci školský rok vyšší, ako je možné prijať v zmysle § 28 ods. 10 až 15 zákona č. 245/2008, riaditeľ MŠ rozhodne o prijatí podľa poradia:

   1. deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek päť rokov – predškoláci,

   2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou PŠD,

   3.  súrodenci deti, ktoré navštevujú materskú školu

   4. deti podľa dátumu narodenia,

   5. deti rodičov, ktorí sú na MD

        7.   Žiadosť o priebežné prijatie dieťaťa do materskej školy môže zákonný zástupca dieťaťa predložiť poštou alebo priamo na každom pracovisku materskej školy každý pracovný deň. Súčasťou žiadosti je lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

        8.   Žiadosti o priebežné prijatie dieťaťa do materskej školy možno vyhovieť, ak :

a)je v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesto v zmysle § 28 ods. 10 až 15 zákona č. 245/2008

b)miesto v triede materskej školy sa uvoľní v priebehu školského roka. Uvoľnené miesto sa prednostne ponúkne uchádzačom, ktorým nebolo vyhovené v rámci prijímania na základe zápisu, a to po zohľadnení kritéria v bode 7.   

         9.   Pri priebežnom prijatí do materskej školy zástupkyňa materskej školy dbá na to, aby boli dodržané ustanovenia zákona č. 245/2008 o najvyššom počte detí v triedach bez zvýšenia výdavkov na osobné náklady učiteľov materskej školy oproti schválenému rozpočtu.

       10.   O počte prijatých a neprijatých detí na základe zápisu do materskej školy zástupkyňa MŠ informuje neodkladne zriaďovateľa predložením zápisnice z prijímacieho konania.        

 

PRÍLOHY    

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy