ĎAKUJEME ZA NÁVŠTEVU :)

OZNAM

POĎAKOVANIE

OZNAM

 

Oznam 

Milí rodičia, Naša materská škola sa zapojila do 4. ročníka projektu Čerstvé hlavičky.

O tom, ktoré základné a materské školy získajú ovocie a zeleninu na týždennej báze počas celého školského roka rozhodne verejnosť hlasovaním.

Informácie k hlasovaniu:

Hlasovanie bude prebiehať od 28.4.-1.6.2022 na stránke www.cerstvehlavicky.sk

Hlasovať: - môže ktokoľvek, po tom čo sa zaregistruje svojim emailom a telefónnym číslom na vyššie uvedenej stránke

- je možné každý deň, pričom každý deň je možné zahlasovať raz za školu a raz za škôlku. Teda každý môže v jeden deň odovzdať max. 2 hlasy (z toho 1 škole a 1 škôlke)

- môžete nielen cez počítač, ale aj cez smartfóny.

Návod ako sa na stránke registrovať a ako hlasovať nájdete v prílohe. 

Podporte hlasovanie za Našu škôlku - ĎAKUJEME!

 

Oznam

 
Žiadosť o prijatie do MŠ: Žiadosť o prijatie do MŠ.doc (56320)
Elektronickú prihlášku do MŠ môžete podať na nasledovnom odkaze 

https://zsbzince.edupage.org/register/ 

 

Oznam

Milí rodičia predškolákov,

Zápis do 1. roč. ZŠ sa uskutoční dňa 11. apríla 2022 v čase 13,00 hod. - 16,00 hod. v budove školy. Zápis sa bude organizovať za prítomnosti detí a rodičov. Ak by sa epidemiologická situácia v okrese zmenila, budeme Vás včas informovať o zmene spôsobu a čase zápisu. Odporúčame elektronickou formou, alebo poštou. Prihlášku bude možné vypísať aj pri zápise.

Všetky bližšie informácie nájdete na priloženom linku.

Ďakujeme.

https://zsbzince.edupage.org/a/zapis-prvakov-do-zs

 

POĎAKOVANIE

Dnes deti na školskom dvore čakalo veľké prekvapenie v podobe nových stolov a lavíc do výučbového altánku. Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa na práci podielali: Ing. Roman Krajčovic, Ing. Lukáš Stacho, Pavol Hložka a Marek Turan. Spoločne odpracovali viac ako 80 hodín a hodnota spolu je okolo 3.000 eur. Spolupodieľali sa na tom i Wood line (p. TRÚSIK) - dodanie reziva, firma Izotech - dodanie spojovacieho materiálu, Drevo expres (p. Jarábek) - príprava reziva, AlmiEko (p. Ing. Bednár) - poskytnutie priestorov. Deti si pripravili i odmenu v podobe 4 obrazov a predškoláci zaspievali i pieseň o lese. Tešíme sa, keď budeme môcť altánok s deťmi naplno využívať.

 

POĎAKOVANIE

Ďalšia pracovná sobota našich šikovných oteckov. Veľmi Ďakujeme!

Oznam

Milí rodičia, prosíme o prečítanie si priloženého dokumentu - nový aktualizovaný školský semafor.
Ďakujeme.

Oznam 

Obec Bzince pod Javorinou, Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Novom Meste nad Váhom, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Vás pozývajú 27. 2. 2022 o 14. 00 h. na Pietny akt položenia vencov a kvetov k pomníku padlých a umučených v Cetune pri príležitosti 77. výročia partizánskeho boja v Cetune.
 

Oznam

Oznamujeme rodičom predškolákov, že depistáž z CPP ohľadne školskej zrelosti, ktorá mala byť v pondelok je preložená na neurčito z dôvodu pozitivity zamestnancov na covid. 

Ďakujeme. 

 

Poďakovanie

Tak takto trávili sobotu niektorí oteckovia našich detí. Rezali, hoblovali, brúsili, natierali aby zhotovili lavičky a stoly do nášho nového výukového altánku na školskom dvore. Klobúk dolu chlapi pred Vami. Za všetky deti Vám patrí veľká vďaka!

 

Oznam

Vážení rodičia, radi by sme Vám dali do pozornosti nasledovné informácie.

Odhlasovanie stravy:

Stravu je možné odhlásiť vždy najneskôr do 18:00 predchádzajúceho dňa cez aplikáciu Edupage do ktorej máte prístup, alebo telefonicky na čísle  032 / 779 36 98 do 14:00. Cez Edupage je možné týmto spôsobom odhlasovať obedy aj počas víkendu, v  nedeľu je odhlásenie možné do 20:00.

V prípade, že obed nestihnete odhlásiť v stanovenom čase, je možnosť prísť si preň v čase od 11:30 do 12:00 a obed Vám dáme do prinesených nádob.

V absolútne urgentných prípadoch je možné obed odhlásiť ráno do 7:30, jedná sa však skutočne o výnimočné prípady. Dôvodom je, že jedlo sa začína pripravovať o 6:00, objednávka surovín však prebieha v predchádzajúci deň a teda ráno už nie je možné zmeniť ich množstvo a je potrebné zaplatiť všetko objednané.

POZOR –  RODIČIA ŠKÔLKAROV

Nezabudnite prosím, že neprítomnosť dieťaťa nestačí nahlásiť pani učiteľke v škôlke, ale odhlásenie stravy je potrebné nahlásiť aj v jedálni.

Platba stravného:

Stravné je potrebné zaplatiť vždy do 15. teho predchádzajúceho mesiaca (čiže napríklad za máj do 15. apríla). Pokiaľ používate Edupage, vidíte presne, koľko Vám chýba zaplatiť, koľko máte zaplatené či koľko Vám ostáva. Rovnako je možné platiť priamo cez túto aplikáciu. V ostatných prípadoch je možná platba prevodom na účet alebo šekom.

Zmeny v jedálnom lístku

V posledných týždňoch sa niekoľko krát stalo, že sa na poslednú chvíľu zmenilo niečo v jedálnom lístku. Táto skutočnosť nás veľmi mrzí a rodičom sa ospravedlňujeme. Dôvodom je najmä to, že nie vždy nám dodávatelia dovezú požadované množstvo surovín a v požadovanej kvalite. Preto sa môže stať, že v jedálnom lístku je uvedená k obedu mandarínka, no deti dostanú jablká, pretože ponúkané mandarínky boli v nízkej kvalite.

Taktiež do situácie vstupujú náhle karanténne opatrenia pre celé triedy. Vtedy pristupujeme k zmenám v jedálnom lístku v záujme ekonomickej efektivity.

Na záver by sme chceli poďakovať všetkým rodičom, ktorí dodržiavajú a rešpektujú tieto pravidlá, a ktorých je, chvalabohu väčšina.

V prípade, že by ste mali akékoľvek podnety alebo otázky k fungovaniu školskej jedálne, môžete kontaktovať vedúcu, p. Korytárovú, na vyššie uvedenom čísle.

Oznam

Aktuálne novinky v školskom semafore platnom od 4.2.2022

  1. Trieda, v ktorej sa vyskytol pozitívny prípad, ide naďalej do karantény na 5 dní.
  2. Ak má dieťa výnimku z karantény, rodič materskej škole predkladá tlačivo: ,,Čestné vyhlásenie o pozitivite Ag testu a o absolvovaní izolácie“

(viď. v prílohe). Na základe tohto čestného prehlásenia má dieťa výnimku, ale len v škole ktorú navštevuje.

  1. Výnimku z karantény majú deti na základe pozitívneho testu z MOM, Ag samotestu, PCR testu.
  2. Pozitívny domáci Ag samotest posudzuje detský lekár. Rodič následne túto skutočnosť oznámi materskej škole. Ak je dieťa bezpríznakové, rodič nemusí kontaktovať lekára, karanténa trvá 5 dní.
  3. Po ukončení karantény lekár nevydáva potvrdenie. Dieťa sa do materskej školy môže vrátiť po negatívnom Ag samoteste. Ak je dieťa pozitívne aj 6. deň , karanténa pokračuje ďalej.
  4. Pri nástupe do MŠ sa odporúča Ag test – dieťa môže ísť do MŠ len ak je negatívne!
  5. Po návrate z karantény rodič vypisuje ,,Potvrdenie o bezpríznakovosti“ a dieťa nad 6 rokov musí mať 5 dní rúško, alebo respirátor
  6. Ak rodič pošle dieťa do MŠ , ktoré má byť v karanténe, dopúšťa sa priestupku (§56 ods.1. pís. k Zák. 355/2007)
Pridávame aj aktuálne tlačivá:

 

Oznam

 

Oznam

Všetko dobré v Novom roku všetkým rodinám našich detí želá tím materskej školy Žabičky školičky.
Materská škola je pre deti otvorená od 10.1.2022. Tešíme sa na Vás.
Deti z triedy medvedíkov nastupujú v pondelok 10.1.2022 do svojej triedy v ZŠ.
Upozorňujeme rodičov, že každé dieťa pri nástupe do MŠ musí mať vypísané tlačivo o bezpríznakovosti.
Ďakujeme.
 

Oznam

Informácia pre rodičov predškolákov- krúžková činnosť je pozastavená. Po uvoľnení opatrení budeme pokračovať v daných hodinách vo Vašej materskej škole. Za sumu, ktorú ste zaplatili za krúžok garantujeme 15 odučených hodín. Ak by sa dané hodiny nemohli odučiť, budeme informovať rodičov ohľadom vrátenia peňazí za neodučené hodiny po ukončení školského roku. Veríme však, že opatrenia sa čoskoro zmenia a my budeme môcť osobne realizovať krúžky a deti sa plnohodnotne odprezentujú na vystúpeniach na konci školského roku. 

Ďakujeme za pochopenie a prajeme pekný deň! S pozdravom  PhDr. Miroslava Kubovová

 

Krásne, šťastné, radostné, veselé, pokojné, požehnané, lásky a zdravia plné Vianočné sviatky Vám želá celý kolektív materskej školy. ❤

Oznam

ZMENA V OSPRAVEDLŇOVANÍ NEPRÍTOMNOSTI DETÍ V MŠ

Platné od 25.11.2021

Deti s plnením povinného PV alebo PPV:                    ( Predškoláci )
Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej a špeciálnej materskej škole na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia.( bezpríznakové potvrdenie – tlačivo)

Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka alebo podozrenie za zanedbávania zdravotnej starostlivosti o dieťa/žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy
z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom
vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť;

Deti s NIE povinným vzdelávaním v MŠ:              ( Nie predškoláci)
Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré neplní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej a špeciálnej materskej škole aj z dôvodu ochorenia.  „Potvrdenie od lekára“ sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, keď ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárnevzdelávanie nie je povinné v materskej a špeciálnej materskej škole.
pre Vás platí tlačivo o bezpríznakovosti.

 

Oznam

Prosíme rodičov, aby si preštudovali aktuálne zmeny v školskom covid automate a zároveň prosíme rodičov o ich dodržiavanie !
Zároveň oznamujeme rodičom, že krúžková činnosť, ako aj všetky ostatné akcie, kde by sa deti mohli spájať, sú v materskej škole pozastavené až do skončenia mimoriadnej situácie.
Ďakujeme.
 
 
 

Oznam

Milí rodičia predškolákov.

Tento školský rok sa predškoláci zapoja aj do projektu "Adoptuj si kravičku". Zatiaľ im prišiel rodný list kravičky, o ktorú sa budú starať a plniť každý mesiac rôzne úlohy.

"Adoptuj kravičku je unikátny projekt realizovaný z Mliečneho fondu. Cieľom projektu je vypestovať u detí pozitívny vzťah ku zvieratám a správne stravovacie návyky, ukázať deťom, ale aj ich rodičom, že základom pre mliečne výrobky je mlieko od živých kravičiek, o ktoré sa musia slovenskí poľnohospodári dobre starať."

 

OZNAM

 
Prosíme rodičov, ktorí odhlasujú svoje deti zo stravy cez EDUPAGE, aby pri odhlasovaní zaklikli všetky tri údaje (desiata, obed aj olovrant) pre odhlásenie z jedného dňa.

Ďakujeme.

 
 

OZNAM

Milí rodičia, pripájame súhrn najdôležitejších informácií, ktoré boli obsahom rodičovského združenia.

Ďakujeme. 

 

Oznamujeme všetkým rodičom, že podľa VZN obce ohľadom stravovania detí v MŠ je rodič povinný svoje dieťa odhlasovať zo stravovania deň vopred a to do 14.00 hodiny u vedúcej školskej jedálne, na t.č. +421327793698 alebo cez stránku edupage.
Zo stravovania sa už dieťa v MŠ neodhlasuje.
Ďakujeme!
Prikladáme aktuálne VZN obce.
 

Oznam

Oznamujeme rodičom, že začiatok nového školského roka bude vo štvrtok, 2.9.2021. Zoznamy detí budú vyvesené vo vestibule hlavnej budovy na nástenke. 

Tešíme sa na vás!

 

Oznam

Vymaľovanie spálničky vo VČIELKOVEJ TRIEDE
 
Ani v tomto náročnom období nezaháľame. Pani učiteľka Ivanka a Elenka sa pustili do obnovy spálničky. Práca spočívala v oškrabaní starého náteru, penetračnom nátere, premaľovaní priestoru a finálnych malieb na stenu. Celkovo strávili obidve pri tvorbe viac ako 20 hodín.
Veríme, že z ich tvorby budú mať radosť aj naši škôlkari.
 

Oznam

ZELENÁ TRIEDA
 
Projekt realizovaný cez Zelený vzdelávací fond, ktorý bol podporený sumou: 5.000,-€ je v štádiu realizácie. 
ĎAKUJEME rodičom, ktorí nám doteraz pomohli s jeho realizáciou:
- OZ Podjavorinskej deti - pani Klempová: pomoc so sumarizáciou dokumentov;
- pani Znachorová: vypracovanie projektovej dokumentácie;
- pán POKORNÝ: báger na vykopanie základov, ktoré realizoval pán Ješko;
- pán BEDNÁRIK: realizácia základovej dosky.
 
 

Dôležitý oznam!

Oznamujeme rodičom, že podľa nového VZN č. 13/2020 obce Bzince pod Javorinou sa mení výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, čo znamená, že od januára 2021 sa mení výška doterajšieho školného z 12,- € na 15,- € mesačne. V januári sa uhrádzajú dva príspevky naraz, teda je nutné uhradiť sumu 30,-€.

Taktiež upozorňujeme rodičov s trvalým pobytom mimo Bziniec pod Javorinou, ktorí majú rozdielnu sumu školného: viď. v priloženom tlačive.

Prosíme o dôsledné preštudovanie prílohy.

Ďakujeme.

 

 

VZN_13_-_2020_miesto_a_čas_zápisu.pdf (67,3 kB)

Oznam

 

 

 

Oznam

Ďakujeme pánovi Durcovi za namontovanie posledných kusov krytov na radiatory v MŠ a Občianskému združeniu Podjavorinskej deti za financovanie.

 

 

Oznam

V mesiaci október sa deti v MŠ v rámci týždňovej témy: PRACOVNÉ PROFESIE zapojili do 15. ročníka výtvarnej súťaže: POLÍCIA ZNÁMA - NEZNÁMA.

 

Za MŠ boli vybrané a zaslané 3 výtvarné práce:

 

1. Kristína Kukučová

2. Alica Bednáriková

3. Eliška Porubská

 

Výsledky súťaže budú známe začiatkom roka 2021. Organizátorom súťaže je Pohronské osvetové stredisko, Žiar nad Hronom v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru.

Súťažiacim držíme palce!

 

 

 

Oznam

Výsledky súťaže SALAMANDER A BANÍCTVO OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE 2020.
V kategórii materských škôl sa na 2. mieste umiestnila: Andrea Borovjáková (Štiavnický Náco) a 3. miesto obsadila: Emília Pilátová (Baník).
Obom dievčatám blahoželáme.
 

 

 

Oznam

(v súvislosti s opatrením proti šíreniu ochorenia COVID 19) Vstup cudzím osobám do priestorov MŠ je možný len s VÝNIMKOU potvrdenou riaditeľom školy a Čestným prehlásením o BEZINFEKČNOSTI danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, zákonných zástupcov, splnomocnenca a dieťaťa. 

 

Ďakujeme.

Oznam

Vážení rodičia,
MŠ je v šk. roku 2020/2021 otvorená v čase od 06:30 - 16:00. Kvôli opatreniam proti šíreniu ochorenia COVID 19 je dočasne zrušená ranná a poobedná zberná trieda, ale i nosenie vlastných hračiek do MŠ. U triedy medvedíkov je vstup do budovy cez bočný vchod.
Vopred ďakujeme za dodržiavanie opatrení, ktoré sú detailnejšie popísané v Dodatku ku školskému poriadku.
 
Pripájame i zopár fotografií.
 
Tešíme sa na deti i stretnutie s Vami : )
 
 
 

TRIEDA VEVERIČIEK

 
 
 

TRIEDA VČIELOK

 
 
 

TRIEDA ŽABIEK

 
 
 

TRIEDA MEDVEDÍKOV

 
 
 

 

 

 

ZREALIZOVANÁ UMYVÁREŇ

     
Od 01. júna 2020 nastúpili deti zo žabkovej triedy do vynovenej umyvárne. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podielali na realizácii projektu: Nadácii ČSOB za podporenie projektu; no najmä realizátorom: Obecný úrad Bzince pod Javorinou a pán Stacho. Veríme, že priestor bude dlho slúžiť detičkám :)
 
 
 

 

 

OZNAM

 

Vážení rodičia,

Konzultácie so zástupkyňou pre MŠ si môžete dohodnúť na tel. čísle: +421910479910 v čase od 10:00 do 11:00 hod.

Ďakujeme
 

Pre odhlasovanie sa zo stravy platí stále telefónne číslo:


Jedáleň:      +421327793698 
MŠ:             +421327793201

MŠ Bzince pod Javorinou

Vitajte na stránkach našej materskej školy.

01.10.2015 21:58
  Teší nás, že ste zavítali práve k nám. Naša materská škola sa vyznačuje priateľským prostredím, ktoré na prvý pohľad poteší a rozžiari nielen Vaše malé ratolesti, ale aj Vás samotných. Sme si istí, že ihneď po prvej návšteve na Vás dopadne ľahká ťarcha nostalgie. Postačí len chvíľa, pár pohľadov na naše pestro vyzdobené a bohato vybavené triedy, a začnete s úsmevom na tvári spomínať, aké to bolo krásne a bezstarostné dochádzať každý všedný deň do škôlky. Doprajte svojmu dieťaťu krásne prežité predškolské roky, aké si pamätáte Vy a bez váhania ho zapíšte do našej materskej školy. Našu materskú Vitajte na stránkach našej materskej školy. školu nájdete na adrese , Bzince pod Javorinou.